Podmienky ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime a preto sú u nás v bezpečí. Pri ich uchovávaní a spracovaní postupujeme vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a nariadením Európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vedieme databázy, obsahujúce osobné a prevádzkové údaje (ďalej spoločne aj ako „údaje“), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných produktov či služieb a/alebo iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami.

Prostredníctvom týchto zásad vám poskytujeme informácie, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako zabezpečujeme ich spracovanie. Zásadami tiež plníme informačnú povinnosť vyplývajúcu z GDPR.

Správca údajov

Správcom údajov je Opravdove hubnuti s.r.o., so sídlom Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, IČ 04093551, vedená na Mestskom súde v Prahe, odidel C, vložka 242473.

Kontakt

Kontaktovať nás môžete písomne na adrese: Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, telefonicky na telefónnom čísle: +421 950 103 233, e-mailom na adrese: info@dailymix.sk. Poverenou osobou na ochranu osobných údajov je David Sroka.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorá s nami vstupuje do nejakého zmluvného vzťahu, a jej zástupca alebo osoby oprávnené za ňu konať a/alebo jej kontaktné osoby.

Zdroje použitých údajov

Údaje môžeme získať priamo od vás, alebo ich získavame v rámci poskytovaných služieb, alebo od tretích osôb (ale iba ak na takéto spracovanie existuje primeraný právny titul), či z verejných registrov, obchodný register a pod. Ak dôjde k zmene vašich osobných údajov, je potrebné, aby ste nám túto zmenu oznámili.

Údaje, ktoré spracovávame

Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Ide teda o údaj, ktorý je spojený s určitým človekom a ktorý sám o sebe (alebo v kombinácii s inými údajmi) môže viesť k identifikácii konkrétnej osoby. Osobným údajom nie sú údaje, ktoré sa nevzťahujú ku konkrétnemu človeku a ďalej anonymné alebo agregované údaje, teda údaje, ktoré od začiatku alebo na základe vykonania spracovania nemožno spojiť s konkrétnym človekom.

Spracovávame nasledujúce kategórie údajov s tým, že rozsah skutočne spracúvaných údajov sa líši podľa toho, aké produkty a služby u nás využívate:

Identifikačné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia*, obchodná firma, IČO a DIČ

Kontaktné údaje:

adresa, telefónne číslo, e- mail, adresy účtov na sociálnych sieťach, IP adresy, oprávnené osoby (pri korporáciách)

Fakturačné a platobné údaje:

fakturačná adresa, číslo bankového účtu, platobné metódy, údaje o platobnej morálke, ceny za poskytované produkty či služby

Informácie o používaných službách/produktoch:

prehľad objednávok, poskytované produkty či služby, doplnkové služby (vrátane účasti vo vernostnom klube a pod.), segment zákazníka, typ partnera, reklamácie, záznamy komunikácie

Špeciálne údaje:

prihlasovacie údaje (vrátane príp. hesla), podoba na fotografii (iba niektorí obchodní partneri), cookies (pozri. oddiel Cookies týchto zásad)

Môžeme spracovávať aj iné údaje, ak nám ich poskytnete v súvislosti s vašou aktivitou či v rámci našej činnosti. Zaobchádzanie s takými údajmi sa potom riadi týmito zásadami a prípadne pravidlami, ktoré pre uvedenú činnosť špeciálne stanovíme. *Ak vyplníte napríklad dátum narodenia, použijeme ho k tomu, aby sme vám posielali lepšie návody, tipy aj ponuky s ohľadom na váš vek. Tak, aby vám naše rady čo najviac pomohli.

Účel spracovania údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, na plnenie niektorých činností (napríklad dodávok služieb/produktov, účasť vo vernostnom klube či súťaži) sú však niektoré vaše údaje nevyhnutné. Údaje, ktoré nám odovzdáte, spracovávame predovšetkým na účely poskytovania našich služieb a produktov, z dôvodu plnenia zákonných povinností či z dôvodov našich iných oprávnených záujmov, pre našu vnútornú potrebu alebo na marketingové a obchodné účely.

Vaše údaje spracovávame na základe súhlasu alebo z dôvodu našich oprávnených záujmov. V prípade našich oprávnených záujmov musí náš oprávnený záujem objektívne prevažovať nad právom na súkromie, pričom účel nemožno dosiahnuť inak, a musíme urobiť všetky opatrenia, aby bol prípadný zásah minimalizovaný. V prípade, že sú vaše údaje spracovávané na základe súhlasu, máte vždy právo súhlas odvolať. V prípade, že sú vaše údaje spracovávané z titulu oprávneného záujmu správcu, máte vždy právo namietať proti spracovaniu. Ak nie je nižšie uvedené inak, potom nevyužívame inštitút spoločného správcu, ani nevykonávame automatizované rozhodovanie, resp. profilovanie.

Spracovanie z titulu oprávneného záujmu správcu

 • Popis: Poskytovanie produktov a služieb na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, ktoré zahŕňa aj doplnkové služby (napr. vernostný klub) a konzultácie/poradenstvo vrátane ich vyúčtovaní, riadení vzťahov so zákazníkmi a zasielanie súvisiacich správ/notifikácií/ potvrdení, riešenie prípadných reklamácií, zmien uzavretej zmluvy a poskytovanie starostlivosti zákazníkom pri využívaní služieb a pod.
 • Kategória spracúvaných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, fakturačné a platobné údaje, informácie o používaných službách/produktoch, špeciálne údaje, kamerové systémy a záznamy
 • Právny základ spracovania: zmluva
 • Zákonný dôvod na spracovanie: plnenie zmluvných povinností
 • Od koho sú údaje získané: zákazníci, obchodní partneri, verejné registre, činnosť správcu
 • Obdobie spracovania: počas trvania zmluvy a na obdobie, počas ktorého sa možno domáhať právnych nárokov zo zmluvy, počas existencie užívateľského účtu
 • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“: NIE

Plnenie zákonných povinností

 • Popis: povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti spracovávať osobné údaje ako súčasť určitej dokumentácie (napr. daňové doklady). Rozsah spracúvaných údajov vždy vyplýva z platných právnych predpisov, t. j. zoznam uvádzaný nižšie nie je konečný.
 • Kategória spracúvaných údajov: podľa povinností vyplývajúcich z legislatívy (daňové a účtovné predpisy, povinnosti súvisiace s obchodnou činnosťou a pod.).
 • Právny základ spracovania: zákon alebo iný záväzný právny predpis
 • Zákonný dôvod na spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti
 • Od koho sú údaje získané: zákazníci, obchodní partneri, verejné registre
 • Obdobie spracovania: stanovené zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právnych predpisoch
 • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“: NIE

Spracovanie z titulu súhlasu

Máte právo voľby, či nám súhlas v súlade s platnou právnou úpravou udelíte alebo neudelíte. Pri prvom uzatvorení zmluvy (či ďalších uzatváraných zmluvách) alebo pri registrácii (napríklad do vernostného klubu či súťaže a pod.) sa vás opýtame, či nám súhlas udelíte. Súhlas udeľujete väčšinou elektronicky prostredníctvom zaškrtnutia príslušného políčka.

 • Popis: Ide o spracovanie osobných údajov a ďalších informácií (napr. o tom, ako služby či produkty využívate a pod.) vrátane profilovania alebo segmentovania na účel rozpoznania vašich potrieb či preferencií a ich využitie s cieľom ponúkania našich produktov a služieb a ich zlepšovanie. V súvislosti s týmto spracovaním poskytujete tiež súhlas so zasielaním našich obchodných správ (oznámení).
 • Kategória spracúvaných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, fakturačné a platobné údaje, informácie o využívaných službách/produktoch, sociodemografické dáta, špeciálne údaje, Cookies (v prípade využitia webových stránok)
 • Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby
 • Od koho sú údaje získané: zákazníci, obchodní partneri, verejné registre, činnosť správcu
 • Obdobie spracovania: počas trvania súhlasu
 • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“: ÁNO

Obdobie spracovania údajov

V prípade udelenia súhlasu sú osobné údaje spracovávané počas trvania udeleného súhlasu alebo do jeho odvolania, maximálne však 3 roky od ukončenia príslušného zmluvného vzťahu.

V prípade spracovania na základe oprávneného záujmu správcu sú údaje spracovávané na nevyhnutné obdobie alebo ak možno podať námietku, ktorá môže mať za následok ukončenie spracovania, na obdobie podania námietky.

Práva dotknutej osoby

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie v tomto dokumente v časti „Ako nás môžete kontaktovať“. Ak odvoláte svoj súhlas s určitým spracovaním údajov, spracovanie ukončíme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá našim technickým a administratívnym možnostiam.

Právo na prístup k údajom a ich kópii

Máte právo vyžiadať si prehľad údajov, ktoré o vás spracovávame, a ich kópiu. Rovnako tak máte právo na informáciu o zdroji údajov, ktoré nie sú získané od vás, a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a s tým súvisiace informácie. Právo na prístup má iba osoba, ktoré je pre nás identifikovateľná a ktorej totožnosť bola overená.

Právo na opravu údajov

Ak sa domnievate, že údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie údajov (právo byť zabudnutý)

Máte právo požadovať vymazanie svojich údajov, ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Upozorňujeme, že v dôsledku vymazania niektorých údajov môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie takých osobných údajov alebo ak sú vaše údaje nevyhnutné na určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely oprávnených záujmov správcu a je potrebné overiť, či naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Na vašu žiadosť môžeme vybrané osobné údaje aj po strate titulu naďalej spracovávať, aby ste mohli uplatniť napríklad nárok na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak ste nám poskytli údaje, ich spracovanie je založené na súhlase a vykonáva sa automatizovane, máte právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi. V prípade, že by výkonom vášho práva mohlo dôjsť k nepriaznivému obmedzeniu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracovávať na tento účel. Upozorňujeme, že v dôsledku námietky môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Odvolanie súhlasu

Ak ste nám udelili súhlas, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Upozorňujeme, že v dôsledku odvolania súhlasu môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. Uvedené však neplatí, ak je rozhodnutie: nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami alebo je povolené právnym poriadkom, alebo je založené na vašom výslovnom súhlase.

Právo obrátiť sa na dozorný orgán/právna ochrana

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich údajov k našej poverenej osobe na ochranu osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viac informácií nájdete na www.uoou.cz).

Sprístupnenie údajov, technické a organizačné opatrenia

Údaje, ktoré ste nám poskytli, sú sprístupnené len správcovi (vrátane jeho zamestnancov a osôb v obdobnom postavení), a v rozsahu potrebnom na ich činnosť potom spracovateľom. Iným osobám nie sú prístupné, čím však nie je dotknutá naša prípadná povinnosť odovzdať údaje subjektom, ktoré sú na základe platných právnych predpisov oprávnené si údaje vyžiadať.

Spracovanie osobných údajov pre nás vykonávajú len spracovatelia, ktorí s nami majú uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, a ktorá im neumožňuje použiť údaje na iné účely, než je v zmluve stanovené. Všetkých spracovateľov starostlivo vyberáme tak, aby zabezpečili technickú a organizačnú ochranu prenášaných údajov a aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov a bola tak zaistená ochrana práv dotknutých osôb.

Každý spracovateľ je povinný, s ohľadom na ním poskytované služby, a vzhľadom na rozsah, kontext, účel a mieru rôzne závažných rizík pre práva a slobody fyzických osôb, vykonať primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila primeraná úroveň bezpečnosti údajov. Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti sa zohľadňujú najmä riziká ako náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim.

Technické a organizačné opatrenia musia zahŕňať najmä tieto činnosti (výpočet sa vždy uplatňuje podľa konkrétnych špecifík):

 • Kontrola fyzického zaobchádzania s údajmi – s cieľom zabrániť fyzickému zaobchádzaniu s údajmi či nosičmi údajov
 • Kontrola prístupu k systémom – najmä autentizácia, evidencia prístupu, zabezpečený prenos prihlasovacích údajov v sieti, zablokovanie hesla po neúspešných pokusoch o prihlásenie, identifikácia osôb oprávnených zaobchádzať s údajmi a ich minimalizácia, správa a evidencia jednotlivých prístupových oprávnení a prostriedkov, autentizácia, nastavenie pravidiel správania užívateľov a prístupových oprávnení
 • Vytvorenie autorizačného konceptu – implementácia prístupových obmedzení, pridelenie len nevyhnutne nutného počtu povolení, kontrola sprístupňovania údajov a minimalizácia sprístupňovania len na nevyhnutné, povolené účely
 • Pravidlá prenosu údajov – sprísnené pravidlá na prenos do zahraničia, šifrovaný prenos údajov do externých systémov, zabezpečené uchovávanie údajov, proces zhromažďovania a odstraňovanie údajov, zákaz reprodukcie údajov pre inú ako povolenú potrebu, zaobchádzanie s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje (hlavne pri ich používaní, ukladaní, archivácii tlače a kopírovaní), zálohovanie, minimalizácia objemu zhromaždených údajov (hlavne oddelené spracovávanie a organizačná kontrola)
 • Prevencia a kontrola – implementácia školiacich opatrení, interné kontroly.

Príjemcovia údajov, resp. subjekty, ktoré pre nás údaje spracúvajú, sú:

Prenos údajov do tretích krajín

Poskytovanie našich produktov a služieb nevyžaduje, aby sme odovzdávali údaje na spracovanie mimo EÚ.

Zasielanie obchodných správ

Pre označenie našich obchodných správ (oznámení) či obchodných správ tretích strán používame označenie „obchodná správa“ či skratku „OS“ alebo iné vhodné označenie, ktoré vás informuje o tom, že uvedená správa (oznámenie) je obchodnou správou v zmysle platných právnych predpisov a že my sme jej odosielateľom.

Naše obchodné správy vám zasielame na základe vášho súhlasu pri registrácii alebo na základe uskutočnenia nákupu, alebo po udelení vašej e-mailovej adresy na tento účel.

Nesúhlas so zasielaním obchodných správ nám môžete oznámiť či nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefónneho čísla uvedeného vyššie v tomto dokumente v časti „Kontakt“.

Zabezpečenie spracovania

Prijali sme všetky potrebné opatrenia na ochranu citlivých informácií (vrátane osobných údajov) pred neoprávneným prístupom. Na tento účel uplatňujeme príslušné interné postupy a plníme regulačné a právne požiadavky. Dodržiavame bezpečnostnú politiku, ktorá, okrem iného, zahŕňa riadenie bezpečnosti pre všetky osoby, platformy/systémy a zariadenia, ktoré pristupujú k údajom. Naše služby používajú moderné bezpečnostné technológie.

Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti vždy zohľadňujeme riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim.

Implementovali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku, najmä schopnosti zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu a odolnosť systémov a služieb spracovania.

Máme zavedený systém riadenia a dokumentácie prístupov a oprávnení, ktorý bráni prístupu neautorizovaných osôb k informáciám. Ku konkrétnej informácii môže pristúpiť vždy iba osoba, ktorá dané informácie potrebuje na výkon svojej činnosti.

Naši zamestnanci (a osoby v rovnakom postavení) sú pri nástupe do zamestnania (a ďalej v priebehu trvania ich pracovného či obdobného pomeru) školení v oblasti ochrany informácií. Rovnaká povinnosť platí aj pre našich dodávateľov. Naši zamestnanci a osoby konajúce za dodávateľa sú viazaní mlčanlivosťou.

Priestory, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje, sú zabezpečené konštrukčným zaistením priestorov.

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Cookie používame, aby sme poznali vaše preferencie a aby sme mohli prispôsobiť náš web vášmu záujmu. Cookie teda zvyšuje užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky (umožní vášmu zariadeniu zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenie jednotlivých stránok).

Cookies sú spracované predovšetkým prevádzkovateľmi serverov či príslušných webových stránok a ďalej prevádzkovateľmi reklamných systémov, ktoré sú použité na príslušných webových stránkach. Cookies sú spracovávané na nevyhnutne potrebné obdobie na ich využitie, maximálne však 1 rok odo dňa vytvorenia príslušného cookie.

Žiadne z našich cookie nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu osobných údajov a neumožňuje teda akokoľvek identifikovať vašu osobu.

Webové prehliadače podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne zmazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie. Na našich stránkach máte možnosť jednoducho a bezplatne zakázať spracovanie cookies, a to prostredníctvom vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme to brať ako súhlas s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov a webových stránok. Jednoduchý postup, ako vymazať cookies, nájdete v pomocníkovi vášho internetového prehliadača.

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť a dopĺňať.

V Prahe9. 8. 2021